Akcja Demokracja
Ul. Szpitalna 5 m. 2
00-515 Warszawa

Warszawa, 2 czerwca 2021 r.

Pan
Dr hab. Marcin Wiącek
Katedra Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Warszawskiego

Szanowny Panie Profesorze,

zwracam się do Pana w imieniu ruchu Akcja Demokracja. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, która w swojej misji ma ochronę praw człowieka, stanie na staży demokracji, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz dbanie o bardziej sprawiedliwą społecznie Polskę.

Przez lata jednym z naszych największych sojuszników był Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Jesteśmy mu wdzięczni i wdzięczne za tak pełną oddania i zaangażowaną pracę w imię wspólnych nam wartości. Z tego powodu jesteśmy żywo zainteresowani i zainteresowane procedurą wyłaniania następcy lub następczyni Rzecznika Bodnara.

Nasze poparcie jako organizacji społecznej uzyskała mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Pod jej kandydaturą podpisało się również 16 954 osób zaangażowanych w działania Akcji Demokracji. Wobec jej rezygnacji z kandydowania, naszą uwagę poświęciliśmy i poświęciłyśmy kolejnym osobom kandydującym na to stanowisko. Raz za razem okazywało się, że wobec niespełnienia przez nich ani warunków formalnych tj. wyróżnianie się wiedzą prawniczą czy niezależność od partii politycznych, ani niepodzielenia z nami wartości poszanowania praworządności czy praw człowieka, nie mogliśmy poprzeć ich starań o stanowisko.

Pana kandydaturę na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich przyjmujemy z nadzieją. Pana dorobek naukowy nie pozostawia wątpliwości co do odpowiedniej dla urzędu znajomości prawa, jak również cieszy nas zaproponowanie na to stanowisko osoby, która nie jest bezpośrednio powiązana ze światem polityki, co pozwala liczyć na niezależność w pełnieniu urzędu.

Pytaniem pozostaje, czy Pana wizja urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Polski pokrywa się z naszą. W tym celu chcielibyśmy i chciałybyśmy uprzejmie poprosić Pana o zajęcie stanowiska w kilku ważnych  dla naszego ruchu kwestiach.

  1. Rzecznik Praw Obywatelskich posiada kompetencję inicjowania postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym, może także zgłaszać swój udział w postępowaniach dotyczących skarg konstytucyjnych. Jakie jest Pana stanowisko wobec praworządności funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego w obecnym kształcie? Czy zamierza Pan wobec tego korzystać z wymienionych uprawnień w przypadku obecności w składzie sędziowskim tzw. sędziów dublerów?
  2. Rzecznik Praw Obywatelskich powinien stać na staży praw wszystkich obywateli i obywatelek, w tym mniejszości. Czy deklaruje Pan aktywnie przeciwstawiać się nagonce na społeczność LGBT+ i interweniować, w granicach pana kompetencji, gdy prawa osób ze społeczności będą naruszane?
  3. Sprawy, które podejmuje Rzecznik Praw Obywatelskich często zależą od społecznej wrażliwości osoby, która pełni to stanowisko. Art. 75 Konstytucji gwarantuje każdemu prawo do mieszkania. Czy będzie Pan działał w obszarze praw osób w kryzysie bezdomności i przeciwdziałał temu zjawisku?
  4. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar dostrzegał silne powiązanie pomiędzy katastrofą klimatyczną i prawami człowieka. Czy podziela Pan ten pogląd i wobec tego, jako Rzecznik Praw Obywatelskich zamierza podejmować wszystkie możliwe dla Pana urzędu działania w celu ochrony klimatu?
  5. Rolą Rzecznika Praw Obywatelskich jest ochrona konstytucyjnych praw i wolności. Art. 57 Konstytucji ustanawia wolność zgromadzeń. Jakie jest wobec tego Pana stanowisko co do trwającego pomimo luzowania innych obostrzeń przeciwepidemicznych zakazu zgromadzeń?

Uprzejmie prosimy o odpowiedzenie na nasze pytania, jeśli to możliwe do piątku 11 czerwca, abyśmy mogli i mogły zapoznać się z Pana stanowiskami przed posiedzeniem Sejmu 15 czerwca, podczas którego izba może zająć się wyborem osoby na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wierzymy, że Rzecznik Praw Obywatelskich powinien cieszyć się nie tylko poparciem polityków i polityczek, lecz także obywateli i obywatelek. Nie uda się tej legitymizacji uzyskać bez dialogu pomiędzy kandydatem na to stanowisko a społeczeństwem.

Z wyrazami szacunku
Karolina Skowron
Dyrektorka Zarządzająca Akcji Demokracji