Statut Fundacji Akcja Demokracja

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja ”Akcja Demokracja”, zwana w dalszej części statutu ”Fundacją”, ustanowiona przez Piotra Trzaskowskiego, Aleksandrę Szymczyk, Marcina Kozieja i Weronikę Paszewską, zwanych dalej Fundatorami i Fundatorkami, aktem notarialnym z dnia 30 stycznia 2015 roku, działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (tekst jednolity DZ.U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu.
 2. Fundacja ma osobowość prawną.
 3. Nazwa Fundacji brzmi “Akcja Demokracja”.
 4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

§ 3

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 4

Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą o fundacjach i niniejszym statutem.

§ 5

 1. Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwej realizacji swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego.

§ 6

 1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).
 2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
 3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 4. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
 5. Do prowadzenia swych spraw Fundacja może zatrudniać pracowników i pracownice lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 7

Celami Fundacji są:

a. aktywizacja mieszkańców i mieszkanek Polski do uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym kraju oraz świata,

b. promowanie solidarności i sprawiedliwości społecznej,

c. wspieranie oraz ochrona wolności i praw człowieka,

d. przeciwdziałanie przemocy w życiu prywatnym i publicznym,

e. ochrona przed wszelkiego rodzaju dyskryminacją,

f. ochrona środowiska naturalnego i przekazanie go w dobrym stanie dla przyszłych pokoleń,

g. ochrona praw zwierząt,

h. promocja praw cyfrowych oraz prywatności w Internecie,

i. umacnianie wolności wypowiedzi i zgromadzeń,

j. umacnianie praworządności i demokracji w Polsce i na świecie.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a. działania podnoszące – wśród mieszkańców i mieszkanek Polski – świadomość problemów społecznych i ekologicznych, w tym organizowanie niedochodowych konferencji, seminariów, warsztatów, wystaw,

b. organizowanie działań w przestrzeni publicznej, takich jak pikiety, happeningi oraz demonstracje,

c. organizowanie akcji społecznych w Internecie, w tym zbieranie podpisów pod m. in. petycjami, apelami i listami otwartymi,

d. współpracę z mediami tradycyjnymi i internetowymi,

e. współpracę z partnerami w Polsce i za granicą,

f. mobilizowanie obywateli i obywatelek Polski do kontaktu z politykami i polityczkami oraz innymi aktorami i aktorkami życia publicznego, społecznego i biznesu, w istotnych dla obywateli i obywatelek kwestiach,

g. prowadzenie bezpośredniego dialogu z urzędnikami i urzędniczkami, politykami i polityczkami w sprawach istotnych dla Fundacji,

h. badanie problemów i zjawisk społecznych, których zrozumienie służy realizacji powyższych celów.

§ 9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 10

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 2. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatorek i Fundatorów w kwocie 500 PLN (pięćset złotych) tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 3. Majątek Fundacji stanowią:
  a. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
  b. darowizny, zapisy, dotacje, granty, subwencje i inne świadczenia od osób fizycznych i prawnych,
  c. środki ze zbiórek, licytacji i imprez publicznych oraz prywatnych,
  d. nawiązki przyznawane przez właściwy organ,
  e. świadczenia na cel społeczny przyznawane w trybie art. 448 k.c.,
  f. wpływy z udziałów w zyskach osób prawnych i dywidendy,
  g. odsetki bankowe,
  h. zysk z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego.

§ 11

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

a. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,

d. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 12

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 13

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 14

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział IV. Organy Fundacji

§ 15

 1. 1. Organami Fundacji są:
  a. Rada Fundacji,
  b. Zarząd Fundacji.
 2. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów.
 3. Uchwały mogą być podejmowane podczas posiedzeń, w tym posiedzeń przeprowadzanych za pośrednictwem wideokonferencji i telekonferencji oraz poza posiedzeniami w trybie pisemnym.
 4. Posiedzenie organu Fundacji jest zdolne do podejmowania uchwał, a podjęta uchwała ważna, jeżeli na posiedzeniu jest obecna, w tym za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, co najmniej połowa członków i członkiń tego organu.
 5. Uchwała podejmowana w trybie pisemnym jest ważna, jeżeli projekt uchwały został udostępniony wszystkim członkom i członkiniom organu Fundacji w taki sposób, że mogli zapoznać się z jego treścią. Za głos oddany w trybie pisemnym uważa się również skan podpisanej uchwały z zaznaczeniem sposobu głosowania lub skan podpisanej karty do głosowania doręczony pocztą elektroniczną Przewodniczącemu lub Przewodniczącej Rady Fundacji albo osobie pełniącej jego/jej obowiązki.
 6. Posiedzenia organów oraz głosowania poza posiedzeniem są protokołowane.
 7. Szczegółowy tryb pracy organów Fundacji, w tym tryb zwoływania posiedzeń, przyjmowania uchwał organów Fundacji oraz protokołowania posiedzeń i głosowań poza posiedzeniem może zostać określony regulaminem tych organów.

Rozdział V. Rada Fundacji

§ 16

 1. Rada Fundacji (dalej zwana „Radą”) składa się z od 2 (dwóch) do 13 (trzynastu) osób.
 2. Fundatorzy i Fundatorki wchodzą w skład Rady z mocy niniejszego statutu, o ile nie zostali powołani do pełnienia funkcji w Zarządzie, zrezygnowali z członkostwa w Radzie lub ich członkostwo w Radzie ustało w wyniku śmierci, w wyniku uchwały Rady podjętej w trybie § 16 ust. 5 lit. e niniejszego statutu, lub w wyniku niespełnienia wymogów, o których mowa w §16 ust. 12 pkt a i b Statutu.
 3. Rada dobiera do swojego grona nowych członków i członkinie zwykłą większością głosów na wniosek co najmniej jednego członka lub członkini Rady, na wniosek Zarządu lub na pisemny wniosek więcej niż połowy pracowników i pracownic zatrudnionych w Fundacji, w dniu złożenia wniosku, na podstawie umowę o pracę na czas nieokreślony.
 4. Członkowie i członkinie Rady inni niż Fundatorzy i Fundatorki wybierani są na indywidualne trzyletnie kadencje. Członkowie i członkinie Rady mogą być wybierani na kolejne kadencje.
 5. Członkostwo w Radzie ustaje w chwili:
  a. złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa na ręce Przewodniczącego albo Przewodniczącej Rady albo osoby pełniącej jego/jej obowiązki,
  b. śmierci członka albo członkini Rady,
  c. upływu kadencji – w przypadku członków i członkiń, których uczestnictwo w Radzie jest kadencyjne,
  d. niespełnienia wymogów, o których mowa w §16 ust. 12 pkt a i b Statutu,
  e. uchwały Rady podjętej większością 2/3 w obecności co najmniej połowy składu Rady.
 6. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku.
 7. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący albo Przewodnicząca Rady, albo osoba pełniąca jego/jej obowiązki, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu zgłoszony Przewodniczącemu albo Przewodniczącej Rady na piśmie albo drogą elektroniczną. Posiedzenie Rady może zostać również zwołane przez co najmniej połowę członków i członkiń Rady działających łącznie.
 8. Rada wybiera i odwołuje spośród swoich członków i członkiń Przewodniczącego albo Przewodniczącą Rady zwykłą większością głosów. Rada może wybrać i odwołać spośród swoich członków i członkiń Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczącą Rady. Kadencja Przewodniczącego, Przewodniczącej, Wiceprzewodniczącego, Wiceprzewodniczącej wynosi jeden rok.
 9. Kadencje funkcji określonych w §16 ust. 8 są indywidualne i ustają w razie upływu kadencji danej funkcji, odwołania z funkcji lub ustania członkostwa w Radzie.
 10. Przewodniczący albo Przewodnicząca Rady reprezentuje Radę na zewnątrz, oraz wobec Zarządu, przygotowuje posiedzenia Rady przy pomocy Zarządu oraz przewodniczy posiedzeniom Rady, oraz wykonuje inne uprawnienia i obowiązki określone w niniejszym Statucie. W przypadku nieobecności lub braku Przewodniczącego albo Przewodniczącej jego/jej obowiązki określone w niniejszym statucie pełni Wiceprzewodniczący lub Wiceprzewodnicząca. W razie braku lub nieobecności Przewodniczącego, Przewodniczącej, Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczącej Rady, obowiązki Przewodniczącego lub Przewodniczącej Rady określone w niniejszym statucie pełni tymczasowo, do czasu wyboru osoby na jedną z powyższych funkcji, członek lub członkini Rady z najdłuższym nieprzerwanym stażem w Radzie.
 11. Przy podejmowaniu decyzji przez Radę, w razie równej liczby oddanych głosów decyduje głos Przewodniczącej lub Przewodniczącego Rady albo osoby pełniącej jego/jej obowiązki.
 12. Członkowie i członkinie Rady:
  a. nie mogą być członkami i członkiniami Zarządu ani pozostawać z członkami i członkiniami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  c. za wykonywanie funkcji członka lub członkini Rady oraz za udział w posiedzeniach członkowie Rady nie otrzymują wynagrodzenia.
 13. Przewodniczący lub Przewodnicząca Rady, albo osoba pełniąca jego/jej obowiązki, przed powołaniem nowego członka lub członkini Rady, odbierze od niego lub od niej oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w § 16 ust. 13 pkt a-c niniejszego statutu i po powołaniu go lub jej do Rady przekaże złożone przez niego lub przez nią oświadczenie Zarządowi.

§ 17

 1. Rada jest organem o uprawnieniach doradczych, opiniodawczych, kontrolnych i nadzorczych, odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
 2. Do kompetencji Rady należy:
  a. wspieranie działań Fundacji poprzez nieodpłatne dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem, kontaktami oraz pracą wolontariacką,
  b. powoływanie i odwoływanie członków i członkiń Zarządu,
  c. ustalanie warunków zatrudnienia Prezesa lub Prezeski oraz członków i członkiń Zarządu,
  d. ustalanie wysokości wynagrodzenia Prezesa lub Prezeski oraz członków i członkiń Zarządu,
  e. nadzorowanie działalności Zarządu pod względem jej zgodności z wytyczonymi kierunkami strategicznymi,
  f. przyjmowanie corocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Fundacji,
  g. wyrażanie opinii w sprawach zgłoszonych przez Zarząd,
  h. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
  i. opiniowanie strategii rozwoju Fundacji, przygotowanej przez Zarząd,
  j. podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie Fundacji,
  k. podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Fundacji oraz dokonywanie wyboru likwidatora Fundacji,
  l. udzielanie absolutorium członkom i członkiniom Zarządu w terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego,
  m. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.
 3. W umowach między Fundacją a członkiem lub członkinią Zarządu oraz w sporze z nim lub z nią, Fundację reprezentuje Rada, w imieniu której działa Przewodniczący lub Przewodnicząca Rady lub osoba pełniąca jego/jej obowiązki.

Rozdział VI. Zarząd Fundacji

§ 18

 1. Zarząd Fundacji (dalej zwany „Zarządem”) składa się z od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę. Każdy z członków lub członkiń Zarządu powoływany jest na indywidualną kadencję trwającą 2 lata przy maksymalnej liczbie kadencji wynoszącej cztery.
 2. Zarząd może ze swojego grona wybrać Prezesa albo Prezeskę Zarządu na jednoroczną kadencję tej funkcji, która jednak upływa wcześniej w razie odwołania z tej funkcji lub ustania członkostwa w Zarządzie.
 3. Zarząd może ze swojego grona wybrać Wiceprezesa lub Wiceprezeskę na jednoroczną kadencję tej funkcji, która jednak upływa wcześniej w razie odwołania z tej funkcji lub ustania członkostwa w Zarządzie.
 4. Odwołanie z funkcji osób wskazanych w § 18 ust. 2 i 3 odbywa się w takim samym trybie jak ich powołanie.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem:
  a. złożenia pisemnego zrzeczenia się członkostwa w Zarządzie,
  b. odwołania przez Radę,
  c. końca kadencji,
  d. z dniem śmierci członka lub członkini Zarządu
  e. uprawomocnienia się orzeczenia skazującego prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Pisemne zrzeczenie się członkostwa w Zarządzie następuje przez złożenie na ręce Przewodniczącego lub Przewodniczącej Rady pisemnej rezygnacji przez członka lub członkinię Zarządu z udziału w pracach Zarządu.
 7. Odwołanie członka lub członkini Zarządu przez Radę następuję w wyniku głosowania Rady przy większości 2/3 wszystkich członków i członkiń Rady na wniosek członka lub członkini Rady lub Zarządu.
 8. Członkowie i członkinie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 9. Członkowie i członkinie Zarządu pełnią swoją funkcję społecznie albo za wynagrodzeniem, o czym decyduje Rada na wniosek członków i członkiń Zarządu.
 10. Zarząd:
  a. kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz,
  b. uchwala roczne plany działania Fundacji ,
  c. sporządza coroczne sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji i przedkłada je Radzie,
  d. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
  e. przyjmuje budżet roczny Fundacji,
  f. ustala łączną liczbę wszystkich etatów pracowników i pracownic Fundacji niewchodzących w skład Zarządu oraz ustala całościowy budżet na wynagrodzenia pracowników i pracownic zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę,
  g. może powoływać pełnomocników do kierowania spraw należących do zadań Fundacji nieleżących w kompetencjach Rady oraz składania oświadczeń woli i innych oświadczeń w imieniu Fundacji,
  h. uchwala regulaminy i akty wewnętrzne, w tym regulamin pracy Zarządu, w sprawach nieleżących w kompetencjach Rady.
 11. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy, które nie zostały zastrzeżone w statucie do kompetencji Rady lub Fundatorów i Fundatorek.
 12. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest jedyny członek Zarządu działający samodzielnie. W przypadku, gdy jest więcej niż jeden członek lub członkini Zarządu, do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnionych jest dwoje członków lub członkiń Zarządu działających łącznie.
 13. Zarząd Fundacji może powołać Radę Programową do pomocy w realizacji działalności Fundacji.

Rozdział VII. Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

§ 19

 1. 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.
 2. Uchwały o likwidacji Fundacji podejmuje Rada.
 3. Środki finansowe pozostałe po likwidacji, Rada przekazuje innej organizacji społecznej wyznaczonej przez Zarząd, realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym statucie.
 4. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego.

Rozdział VIII. Zmiana Statutu

§ 20

 1. Rada podejmuje decyzje w sprawie:
  a. zmian Statutu, w tym również zmian celów Fundacji,
  b. połączenia Fundacji z inną fundacją.
 2. Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.
 3. Uchwała Rady w sprawie zmiany Statutu zapada przy większości 2/3 wszystkich członków i członkiń Rady, w obecności co najmniej połowy składu Rady.
 4. Zmiany Statutu nie wpływają na długość kadencji członków i członkiń organów, których kadencja trwa w chwili zmiany Statutu.

Rozdział IX. Postanowienia końcowe

§ 21

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do rejestru fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.