Koncert dwóch wyjątkowych artystów młodego pokolenia.
Wyniki i komentarze na żywo.
Wspólne przeżywanie nadziei na zmianę!

Co przynieść? Flagi Polski, Unii Europejskiej, tęczowe!
Czego nie przynosić? Materiałów agitacyjnych jakichkolwiek komitetów wyborczych oraz zdjęć lub plakatów konkretnych kandydatów biorących udział w wyborach parlamentarnych!
Wydarzenie potrwa do godz. 22:00

Link do wydarzenia na Facebooku tutaj, zaproś znajomych!

Gwiazdą Wyjątkowego Wieczoru Wyborczego pod Sejmem będzie Justyna Biedrawa, która wystąpi ze swoim zespołem. Wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka, która dała się poznać dzięki wyrazistym utworom o ciekawej tematyce w stylistyce pop, soul, funk. Poprzez muzykę wyraża siebie i opisuje rzeczywistość. Jej piosenki potrafią bawić, wzruszać, a także skłaniać do refleksji. Do historii przeszła piosenka „Proszę Wyp*******ć”, która stała się jednym z utworów dodających otuchy wszystkim uczestniczącym w Strajku Kobiet.

Wcześniej jednak wystąpi! Aljas, który tworzy świeży, mocny rap oparty na tożsamości, energii i łamaniu schematów. Inspirowany nowojorską sceną, ale przeniesiony na lokalne konteksty. Raperka sama tworzy warstwę wizualną swojej twórczości. Jej występ zamykał pierwszą edycję festiwalu Great September, zyskując uznanie i zapewniając jej miejsce na OFF Festival 2023. Ważna jest dla niej interakcja z publiką, a jej koncerty charakteryzują się dużą charyzmą i energią.

Regulamin zgromadzenia:
DEMONSTRACJA „WIECZÓR WYBORCZY AKCJI DEMOKRACJI POD SEJMEM”, WARSZAWA, 15.10.2023, godz. 20:00-22:00
REGULAMIN
I. Cel zgromadzenia
1. Celem zgromadzenia jest wyrażenie zdania uczestników i uczestniczek co do wyniku wyborów parlamentarnych w spokojnej, pokojowej formule muzyczno-wiecowej.
II. Pokojowy charakter zgromadzenia
1. Zgromadzenie ma charakter pokojowy.
2. Wstęp na zgromadzenie mają wszystkie zainteresowane osoby, o ile nie naruszają regulaminu zgromadzenia i nie stwarzają niebezpieczeństwa dla innych uczestników i uczestniczek zgromadzenia oraz przestrzegania ustawy – Prawo o zgromadzeniach.
3. Od uczestniczek i uczestników wymaga się postępowania zgodnego z charakterem zgromadzenia i niniejszym regulaminem. Wszystkie naruszenia tej zasady skutkować będą usunięciem takiej osoby ze zgromadzenia.
III. Obywatelski charakter zgromadzenia
1. Zgromadzenie ma charakter obywatelski, nie reprezentuje żadnej partii politycznej.
2. Zabrania się wnoszenia emblematów partyjnych i organizacyjnych. W szczególności zabrania się wnoszenia na teren zgromadzenia materiałów agitacyjnych jakichkolwiek komitetów wyborczych oraz zdjęć lub plakatów konkretnych kandydatów biorących udział w wyborach parlamentarnych 15 X 2023. Dopuszczalne są jedynie flagi Polski, Unii Europejskiej i tęczowe flagi społeczności LGBT+.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia transparentów i innych materiałów, jeśli złamią postanowienia pkt III 2.
IV. Bezpieczeństwo uczestników zgromadzenia
1. Za bezpieczeństwo uczestniczek i uczestników zgromadzenia odpowiada organizator tj. fundacja Akcja Demokracja z siedzibą w Warszawie, ulica Kanonia 22/24, lok. 2.
2. Przewodniczącym zgromadzenia jest Bogumił Kolmasiak.
3. Organizator korzysta z pomocy grupy porządkowej. Jej zadaniem jest zapewnienie ze strony organizatora bezpiecznego i pokojowego przebiegu zgromadzenia. Członkowie grupy porządkowej rozpoznawalni są przez oznaczenia na kamizelkach lub koszulkach.
4. Uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do nakazów organizatora oraz grupy porządkowej.
5. Nakazy organizatora wygłaszane będą przez urządzenie nagłaśniające znajdujące się na scenie oraz ustnie.
6. Uczestnikom i uczestniczkom zgromadzenia zabrania się:
a) podejmowania decyzji dotyczących zgromadzenia sprzecznych z decyzjami organizatora,
b) wnoszenia na teren zgromadzenia: broni, materiałów pirotechnicznych (takich jak petardy, zimne ognie, race, pochodnie), przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu (zwłaszcza kijów baseballowych, ostrych elementów metalowych, noży), bądź innych niebezpiecznych przedmiotów oraz alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych.
c) używania otwartego ognia w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych ludzi oraz obiektów,
d) spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających,
e) używania wuwuzeli.
7. Na teren zgromadzenia nie będą wpuszczane osoby, które swym zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego i bezpieczeństwa innych uczestników zgromadzenia.
8. Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych, koszy na śmieci, ławek oraz wszelkich innych obiektów i mienia, a także samowolnego przemieszczania urządzeń i mienia znajdującego się na terenie zgromadzenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie zgromadzenia.
V. Inne postanowienia
1. Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, narodowość lub pochodzenie etniczne, wyznanie, wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.
2. Uczestnicy i uczestniczki zgromadzenia mają dostęp do określonych stref zgodnie z zasadami określonymi przez Organizatora.
3. Każdy uczestnik i uczestniczka zgromadzenia zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania go (Regulamin dostępny będzie na wydarzeniu Facebookowym stworzonym przez Fundację Akcja Demokracja: https://www.facebook.com/events/863903455082898 oraz bezpośrednio u jego organizatorów).