Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w rekrutacji

Informujemy, że przetwarzamy Pani/ Pana dane osobowe – szczegółowe informacje znajdują się poniżej:

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Fundacja Akcja Demokracja z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kanonia 24/26, lok. 2, 00-278 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000552033 posiadająca nr NIP: 5223026714, oraz REGON: 361255246 („Administrator”).

II. Dane kontaktowe Administratora
Z Administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@akcjademokracja.pl;

III. Cele i podstawy przetwarzania
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzania procesu rekrutacji, w tym umożliwienia kontaktu z Panią/ Panem, oceny kwalifikacji, dopasowania oferty pracy i przekazywania Pani/ Panu informacji dotyczących procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania jest:
1. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – dotyczy to danych, które zgodnie z przepisami (w szczególności prawa pracy) należy pobrać od kandydata na pracownika;
2. podjęcie działań na Pani/ Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – dotyczy to danych podanych w dokumentach w ramach rekrutacji prowadzonej w celu nawiązania współpracy na innej podstawie niż umowa o pracę;
3. Pani/ Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – dotyczy to przetwarzania podanych danych na użytek przyszłych rekrutacji oraz przetwarzania danych dodatkowo podanych przez Panią/ Pana w dokumentach rekrutacyjnych (np. zdjęcia).

IV. Odbiorcy danych
Pani/ Pana dane w realizacji ww. celów mogą być udostępnione:
1. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (sądom, organom państwowym itp.);
2. podwykonawcom i innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;
W każdym wypadku przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych przez ww. odbiorców będzie odbywać się na podstawie stosownego upoważnienia, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych albo na mocy obowiązujących przepisów.

V. Okres przechowywania danych
Pani/ Pana dane osobowe Administrator Danych będzie przetwarzać przez okres realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/ Pana danych w przyszłych rekrutacjach przez 1 rok od dnia wyrażenia zgody. Ewentualnie Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane do chwili wygaśnięcia obowiązku prawnego Administratora do ich przetwarzania.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/ Panu prawo do:
1. żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;
2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3. usunięcia danych – jeżeli nie ma podstaw prawnych do tego, aby dane osobowe były przetwarzane;
4. ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na istnienie ważnej podstawy prawnej przetwarzania;
5. przenoszenia danych – prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody lub na podstawie umowy; można też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. wycofania zgody na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych.
W celu wykonania swoich praw może Pani/ Pan skontaktować się z Administratorem w jeden ze sposobów podanych w pkt II.

Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/ Pana uprawnień, Administrator będzie musiał odpowiednio Panią/ Pana zidentyfikować.

VII. Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przeprowadzania procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia na to zgody – również w przyszłych rekrutacjach.