Regulamin konkursu na „bzdurę miesiąca” w podcaście Akcja Espresso

Dane podmiotu organizującego konkurs:

Organizatorką konkursu jest fundacja Akcja Demokracja z siedzibą uk. Kanonia 24/26 lok. 2
00-278 Warszawa

Data rozpoczęcia oraz zakończenia konkursu:

Konkurs realizowany jest cyklicznie od dnia ogłoszenia w pierwszym odcinku podcastu pt. Akcja Espresso, w cyklach comiesięcznych, dokładne daty przesłania zgłoszeń będą publikowane na bieżąco na stronie www.akcjademokracja.pl/podcast
Kto może brać udział w konkursie:

Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych osób indywidualnych, mających w dniu przesłania zgłoszenia ukończone 16 lat. Zastrzegamy, że ew. nagrody rzeczowe, w przypadku wygranej, będą wysyłane wyłącznie pod wskazany adres znajdujący się w granicach Polski.

Informacja o konkursie każdorazowo będzie ogłaszana w odcinku podcastu “Akcja Espresso” oraz na stronie internetowej: www.akcjademokracja.pl/podcast

Wskazanie zadania konkursowego:

Zadanie konkursowe polega na opisaniu i ew. dodatkowym uzasadnieniu największej “bzdury miesiąca”. Za “bzdurę miesiąca” określamy słowa, decyzje lub inne działania podejmowane przez osoby lub instytucje publiczne, które zostały udokumentowane, potwierdzone co najmniej dwoma publikacjami w różnych źródłach, odwołują się do bieżących wydarzeń politycznych lub debaty publicznej, nie są wymierzone personalnie w żadną osobę prywatną oraz nie podważają wartości jakimi kieruje się ruch Akcji Demokracji.

Zasady wykonania zadania konkursowego:

Zgłoszenie “bzdury miesiąca” odbywać się będzie przez formularz internetowy umieszczony na stronie organizatorki i/lub na grupie ‘Aktywni w Akcji” na portalu Facebook. Organizatorka może każdorazowo (w danym miesiącu) zastrzec np. konkretną tematykę zadania konkursowego (np. “bzdura miesiąca dot. klimatu/praw człowieka etc”), oraz formy zgłoszenia (np. ograniczenie ilości znaków w opisie).

Opis bzdury oraz uzasadnienia nie może zawierać mowy nienawiści, hejtu, lub słów powszechnie uznanych za obraźliwie, chyba, że takie słowa jako przykład bzdury zostaną przytoczone na zasadach cytatu z wypowiedzi osoby publicznej.

Zgłoszenie musi zostać przesłane w terminie wskazanym na stronie internetowej organizatorki www.akcjademokracja.pl/podcast

Zasady wyboru zwycięzcy:

Zwycięzcę lub zwycięzców co miesiąc wskazują osoby prowadzące podcast “Akcja Espresso” kierując się wskazaniami głosowania internetowego przeprowadzonego w grupie “Aktywni w Akcji” na portalu Facebook. Organizatorka zastrzega sobie prawo do nie wskazania zwycięzców ze względu na brak zgłoszeń odpowiadających kryteriom konkursu

Wskazanie nagrody lub nagród:

Nagrodą lub nagrodami za wygraną w danym miesiącu w konkursie mogą być:
1) ogłoszenie “bzdury miesiąca” wraz z uzasadnieniem oraz podaniem imienia osoby wskazującej;
2) nagroda rzeczowa o niewielkiej wartości np. kubek/filiżanka z logo podcastu;

Sposób ogłoszenia zwycięzcy:

Informacja o zwycięzcy/zwyciężczyni konkursu zostanie ogłoszona w odcinku podcastu “Akcja Espresso”, a także w mediach społecznościowych Akcji Demokracji (na portalu Facebook i Instagram”), wraz z podaniem imienia oraz miejscowości osoby zgłaszającej (na podstawie kodu pocztowego z formularza zgłoszeniowego).

Ochrona danych osobowych:

Udział w konkursie może wymagać podania danych osobowych (wysłanie zgłoszenia poprzez formularz na stronie organizatorki) i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie zgodnie z zasadami obowiązującymi w Akcji Demokracji.

Prawa autorskie:

Osoba biorąca udział w konkursie oświadcza, że zgadza się przenieść na Organizatorkę prawa autorskie majątkowe, które powstają w związku przesłaniem zgłoszenia konkursowego.

Zwolnienie z odpowiedzialności:

W przypadku przeprowadzania głosowania i/lub udzielania odpowiedzi na zadanie konkursowe na platformach cyfrowych (Facebook/Instagram), organizatorka zapewnia, że Facebook/Instagram nie ma z organizowanym konkursem nic wspólnego i jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za jego organizację i przeprowadzenie.

Zasady postępowania reklamacyjnego oraz rozwiązania sporów:

Reklamacje oraz spory związane z przebiegiem konkursu rozpatruje osoba z zespołu Akcji Demokracji wskazana przez Dyrektorkę Zarządzającą, inna niż osoby odpowiedzialne za wskazanie zwycięzcy. Decyzja odwoławcza jest ostateczna i nie podlega dalszemu zaskarżeniu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. 22.02.2024 r.