Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Fundacja Akcja Demokracja z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kanonia 24/26, lok.2, 00-278 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000552033, posiadająca nr NIP: 5223026714, oraz REGON: 361255246 („Administrator”).

Z Administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@akcjademokracja.pl

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy (umowy darowizny) której jest Pani/ Pan stroną – ponieważ ich przetwarzanie jest do tego niezbędne (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, związanymi z zawartą przez Panią/ Pana umową;
 3. spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – ponieważ przetwarzanie może być niezbędne do wypełnienia wymogów wynikających z właściwych przepisów prawa – w szczególności przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, przepisów podatkowych oraz przepisów dotyczących rachunkowości (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych mogą być: 

 1. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe itp.);
 2. podwykonawcy i inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym w szczególności podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;

W każdym wypadku przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych przez ww. odbiorców będzie odbywać się na podstawie stosownego upoważnienia, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych albo na mocy obowiązujących przepisów.

Pani/ Pana dane osobowe Administrator będzie przetwarzać dane przez okres:

 1. zawarcia i wykonania umowy darowizny;
 2. realizacji płatności na rzecz Administratora;
 3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanych z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych tj. do momentu przedawnienia tych roszczeń;
 4. wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

Przysługuje Pani/ Panu prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. usunięcia danych – jeżeli nie ma podstaw prawnych do tego, aby dane osobowe były przetwarzane; 
 4. ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na istnienie ważnej podstawy prawnej przetwarzania;
 5. przenoszenia danych – prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody lub na podstawie umowy; można też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 7. Może Pani/ Pan, w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy z Administratorem.