Szukamy Dyrektora lub Dyrektorki Zarządzającej Akcją Demokracją!

Kim jesteśmy?

Akcja Demokracja została założona we wrześniu 2015 roku jako pierwsza w Polsce wielotematyczna, kampanijna organizacja oparta na nowych technologiach. Budujemy w Polsce ruch ludzi, którzy troszczą się o środowisko, prawa człowieka, demokrację i sprawiedliwość społeczną. Dotychczas zaangażowaliśmy ponad 400 tysięcy osób w nasze działania. Wpływamy na decydentów na szczeblu samorządowym, krajowym i europejskim. Swoje kampanie kierujemy również do firm, których działalność szkodzi ludziom i środowisku. Zmianę osiągamy razem z tysiącami aktywistów i aktywistek Akcji Demokracji.
Jesteśmy nakierowani na osiąganie konkretnych i mierzalnych efektów w kształtowaniu przyszłości Polski. Wierzymy, że obywatele i obywatelki powinny mieć większy udział w procesach politycznych i szukamy skutecznych metod, aby mobilizować ludzi do włączania się w nie. Nasza misja to stawanie w obronie wartości, zdefiniowanych w naszym statucie. Możesz go przeczytać tutaj (Statut Fundacji Akcja Demokracja, § 7 o celach fundacji). Dzisiaj zespół Akcji Demokracji liczy kilkanaście osób. W związku ze zmianami, o których możesz przeczytaj więcej tutaj, szukamy osoby, które wspólnie z zespołem będzie przewodzić Akcji Demokracji i podejmować z nami kolejne wyzwania!

Kogo szukamy?

Tworzymy dynamiczny zespół, jesteśmy nakierowani na podejmowanie szybkich decyzji i kroków. Szukamy lidera lub liderki, która wspólnie z nami stworzy wizję dalszego rozwoju Akcji, będzie motywować i podtrzymywać zaangażowanie zespołu oraz planować strategiczne działania kampanijne. Poszukujemy osoby, która podziela nasze wartości, może się pochwalić sukcesami w realizowaniu strategicznych celów, ma doświadczenie w kierowaniu organizacją z co najmniej 10-osobowym zespołem, sprawnie zarządza powierzonym budżetem, a wywieranie wpływu na otoczenie jest dla niej kluczowym miernikiem sukcesu.
Osoba, której szukamy, łączy w sobie cechy aktywisty, aktywistki i dobrego manager, czy managerki. Misja organizacji jest spójna z jej misją życiową, rozumie i potrafi realizować we współpracy z zespołem cele fundraisingowe oraz planować kampanie w ramach strategii organizacji tak, by dzięki podejmowanym akcjom następowała realna zmiana społeczna.

Poniżej znajdziesz przykładowe obowiązki na tym stanowisku:

Strategia i przywództwo

• Przewodzenie i zarządzanie strategicznymi działaniami kampanijnymi i monitowanie postępów w ich realizacji. Dbanie o zgodność funkcjonowania organizacji z celami statutowymi. Wzmacnianie i rozwijanie ruchu Akcji Demokracji. Kształtowanie rozwoju i wizji Akcji Demokracji, tak żeby zyskiwała coraz większy wpływ w obszarach swojej aktywności. Utrzymywanie najwyższych światowych standardów, jeśli chodzi o model kampaniowania.

Partnerstwa i współpraca

• Tworzenie i utrzymywanie relacji z innymi ruchami społecznymi, instytucjami, czy grupami nieformalnymi. Budowanie dobrej współpracy skoncentrowanej na osiąganiu zmiany społecznej. Utrzymywanie relacji z zarządem i radą Akcji Demokracji. Utrzymywanie pozytywnej i aktywnej współpracy z siecią podobnie działających organizacji na całym świecie, do której należy Akcja Demokracja – The OPEN.

Finanse

• Pozyskiwanie pieniędzy na działalność organizacji przede wszystkim ze źródeł indywidualnych drobnych płatności, jak również źródeł instytucjonalnych. Utrzymywanie płynności finansowej organizacji. Budowanie i utrzymywanie relacji z potencjalnymi darczyńcami.

Kadry

• Rekrutowanie i zatrudnianie ludzi oraz dbanie o dobre praktyki w organizacji w zakresie prawa pracy. Utrzymywanie dobrych relacji w zespole. Tworzenie środowiska pracy, które sprzyja uczeniu się i rozwojowi poszczególnych pracowników i pracownic.

Komunikacja

• Tworzenie i czuwanie nad komunikacją zespołu Akcji Demokracji z zewnętrznymi aktorami (partnerami, aktywistami i aktywistkami, grantodawcami, mediami). Budowanie narracji w kampaniach Akcji, które wzmacniają zmianę społeczną i budują silny ruch.

Technologie

• Dbanie wspólnie z Dyrektorem Technologii o tworzenie systemów i procedur, które gwarantują bezpieczeństwo i stabilność działań organizacji. Nadzorowanie prac technologicznych i współtworzenie planu rozwoju obszaru technologii.

Aplikuj jeśli spełniasz poniższe, kluczowe wymagania na tym stanowisku:

• chcesz realizować strategię jednej z najnowocześniejszych organizacji społecznych, przyczyniając się do zmiany społecznej w Polsce,
• masz doświadczenie w prowadzeniu organizacji pod kątem finansowym, merytorycznym i organizacyjnym,
• potrafisz przewodzić zespołom, umiesz budować zaangażowanie i wspierać rozwój zespołu o wysokiej świadomości i niezależności w myśleniu,
• masz wysoko rozwinięte umiejętności planowania strategicznego i analizy rzeczywistości społeczno-politycznej,
• świat nowych technologii nie jest ci obcy,
• masz gotowość i odpowiednie umiejętności do reprezentowania organizacji opartej na wartościach na zewnątrz,
• masz doświadczenie budowania partnerstw oraz współpracy z zarządami lub radami,
• wartości Akcji Demokracji są Ci bliskie.

Dodatkowe atuty. Nie oczekujemy, że będziesz mieć je wszystkie. Mocny kandydat bądź kandydatka będzie mieć 2-3 z nich.

• możesz pochwalić się działaniami, które doprowadziły do realnej zmiany społecznej lub politycznej, ochrona środowiska, prawa człowieka, sprawiedliwość społeczna, demokracja i praworządność
• masz doświadczenie w pracy rzeczniczej,
• masz doświadczenie prowadzenia procesów strategicznych w organizacji,
• masz doświadczenie pracy w międzynarodowym środowisku,
• masz bogatą sieć znajomości w sektorze organizacji społecznych, rzeczniczych czy ruchów społecznych,
• masz doświadczenie w pracy z mediami lub w mediach.

Dlaczego warto pracować w Akcji Demokracji?
• razem z nami, będziesz wpływać na rzeczywistość w Polsce wygrywając kampanie i dążąc do ustalonych celów strategicznych,
• możesz przewodzić organizacji działającej sprawnie w oparciu o zgrany zespół, wypracowane procedury i obowiązujące przepisy prawa, rozpoznawalną w Polsce i za granicą,
• będziesz korzystać z unikatowego zestawu narzędzi technologicznych służących kampaniowaniu, komunikacji z aktywistami i aktywistkami oraz pozyskiwaniu pieniędzy na te działania,
• będziesz stale współpracować z organizacjami o podobnym profilu działającymi na całym świecie od których wiele się uczymy,
• wesprzesz tworzenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze zmiany społecznej i politycznej,
• podchodzimy elastycznie do miejsca i czasu pracy,
• minimum raz w roku organizujemy wyjazdy integracyjne i budujące zespół poza miejscem codziennej pracy,
• dbamy o zasady komunikacji w miejscu pracy (dbamy o kulturę informacji zwrotnej, komunikacji wewnątrz zespołu, wspólnie odbywamy regularne szkolenia w tym zakresie),
• dbamy o dobrostan zespołu i tworzenie przyjaznego miejsca pracy (raz w tygodniu jemy wspólnie śniadanie, mamy funkcjonującą politykę antydyskryminacyjną i antymobbingową),
• będziesz częścią zespołu zaangażowanych osób, które mają wpływ na całość organizacji (wiele spraw wzajemnie konsultujemy, a w kluczowych wspólnie podejmujemy decyzje).

Informacja o równym traktowaniu

Jesteśmy organizacją prowadzącą kampanie adresowane do społeczeństwa, która zarówno w działaniach prowadzonych na zewnątrz, jak i wewnątrz, kieruje się zasadą równości i niedyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn, w szczególności ze względu na płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność i wiek. W organizacji mamy funkcjonującą politykę antydyskryminacyjną i antymobbingową.

Wymiar czasu pracy i wynagrodzenie

Oferujemy pracę w wymiarze pełnego etatu. Zatrudniamy na umowę o pracę na czas nieokreślony z okresem próbnym. Praca odbywać się będzie w naszym biurze w centrum Warszawy. Proponowane wynagrodzenie to 5100 – 6000 PLN netto (w zależności od kompetencji i doświadczenia). Preferowany najpóźniejszy termin rozpoczęcia pracy – kwiecień 2020, ale chętnie zatrudnimy Cię wcześniej, jeśli będziesz mieć taką możliwość.

Jak aplikować? CV i list motywacyjny prześlij na adres rekrutacja-dyrektor@akcjademokracja.pl.

Twój list motywacyjny powinien mieć maksymalnie 4000 znaków, zawrzyj w nim odpowiedzi na następujące pytania:
1. Dlaczego właśnie w tym momencie kariery zawodowej chcesz objąć stanowisko Dyrektora/Dyrektorki Akcji Demokracji?
2. Biorąc pod uwagę dotychczasową działalność Akcji Demokracji i własny pomysł na przewodzenie Akcji Demokracji, zaproponuj 3 strategiczne kierunki kampaniowania dla Akcji Demokracji na najbliższe 3 lata.
3. Które z dodatkowych atutów wg Twojej oceny wniesiesz obejmując stanowisko Dyrektora/Dyrektorki zarządzającej. Dodaj proszę komentarz do poszczególnych atutów, które wskażesz.

Z wybranymi kandydatkami i kandydatami będziemy kontaktować się na bieżąco. Kolejne etapy rekrutacji to zadanie rekrutacyjne, rozmowa z komisją rekrutacyjną, oraz na końcowym etapie, spotkanie z zespołem Akcji. Jeśli masz pytania, chętnie odpowiemy. Napisz do nas na rekrutacja-dyrektor@akcjademokracja.pl.