PUBLICZNE KONSULTACJE SPOŁECZNE “ZDECYDUJĄ RODZICE”

PUBLICZNE KONSULTACJE SPOŁECZNE
Koalicja Wolna Szkoła

Uzasadnienie: jako strona społeczna podejmujemy się organizacji konsultacji społecznych, ponieważ przy procedowaniu poselskiego projektu o zmianie prawa oświatowego obywatele i obywatelki są tego prawa pozbawieni. Zawarte w projekcie pomysły na zmianę oświaty są tożsame lub podobne do rozwiązań z ustawy zawetowanej przez prezydenta Andrzeja Dudę dnia 2 marca br. i stoją w sprzeczności z uzasadnieniem weta prezydenta, który podkreślał w swym uzasadnieniu, że zmiany w systemie edukacji wymagają w ich ustalaniu udziału wszystkich zainteresowanych stron. Uważamy, że projekt omawiany przez urzędników Kancelarii Prezydenta RP i ministra edukacji, nie jest w istocie projektem poselskim, a rządowym i powinien być poddany konsultacjom. Procedowanie projektu jako poselskiego odbiera jednak wszystkim zainteresowanym proceduralną możliwość wzięcia udziału w konsultacjach. Dlatego decydujemy się na zorganizowanie publicznych konsultacji społecznych. 

Termin konsultacji: 16 – 30 listopada   

 

“ZDECYDUJĄ RODZICE”

KONSULTACJE DLA RODZICÓW W SZKOŁACH LUB PLACÓWKACH PRZEPROWADZANE PRZEZ RADY RODZICÓW

 Opinia rodziców – w myśl zasady „nic o nas bez nas” – powinna być najważniejszym głosem branym pod uwagę przy głosowaniu nad projektem tej ustawy. Dlatego publiczne konsultacje społeczne publiczne wzbogacone będą o konsultacje “Zdecydują rodzice” organizowane w szkołach lub placówkach przez rady rodziców dla rodziców wszystkich uczniów szkoły.

Przedmiot konsultacji: Ustawa „o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw”, druk senacki nr 860

Kto organizuje społeczne konsultacje publiczne: Koalicja Wolna Szkoła skupiająca organizacje społeczne 

Kto przeprowadza konsultacje “Zdecydują rodzice”: rady rodziców

Uczestnicy konsultacji “Zdecydują rodzice”: społeczności rodziców wszystkich dzieci w szkołach lub placówkach

__________


Zapraszamy rodziców uczniów szkół i placówek do udziału w konsultacjach “Zdecydują rodzice” i zwracamy się do rad rodziców o wydanie nie później niż do dnia 30.11.2012 opinii na temat projektu ustawy „o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw” druk senacki nr 860, zwanego lex Czarnek.

Termin wydania opinii: nie później niż do dnia 30.11.2022. Krótki termin jest wymuszony kalendarzem legislacyjnym. Senat musi zakończyć prace do 4.12.2022.

Formuła konsultacji: przyjmując analogiczne działania do tych, które są wprowadzane projektem Lex Czarnek i dotyczą konsultacji dla rodziców organizowanych przez rady rodziców zawsze przy  opiniowaniu współpracy szkół z organizacjami, proponujemy  oprzeć społeczne konsultacje “Zdecydują rodzice” na następujących ustaleniach:

 • ustalenie czasu trwania konsultacji
 • wysłanie za pośrednictwem dziennika elektronicznego do wszystkich rodziców w szkole zawiadomienia o konsultacjach. W zawiadomieniu określenie terminu rozpoczęcia i zakończenia konsultacji oraz udostępnienie projektu ustawy druk senacki nr 860
 • wyraźne określenie w zawiadomieniu o konsultacjach konsekwencji nieuczestniczenia rodzica w tych konsultacjach: “Brak udziału rodzica w konsultacjach będzie oznaczał, że rodzic wyraża wolę zachowania obowiązującego stanu prawnego i nie chce, aby projekt ustawy „o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw” druk senacki nr 860, zwany lex Czarnek, stał się obowiązującym prawem.”

Zasady dobrych konsultacji:  Należy zadbać, aby konsultacje spełniały 7 zasad konsultacji: 1. Dobra wiara, 2. Powszechność 3. Przejrzystość, 4. Responsywność, 5. Koordynacja, 6. Przewidywalność, 7. Poszanowanie interesu ogólnego.

Rekomendacje organizatorów konsultacji: decyzja o formie przeprowadzenia konsultacji “Zdecydują rodzice” należy do rady rodziców. Nie ma przeciwwskazań, żeby konsultacje odbyły się przy pomocy ankiety online. 

Jednym z możliwych partycypacyjnych sposobów ich przeprowadzenia jest formuła NOoE, czyli Narady Obywatelskiej o Edukacji – to stacjonarne spotkanie rodziców w szkole i rozmowa o skutkach projektowanej ustawy w przestrzeni i atmosferze dającej możliwość wygłoszenia swojego zdania i wysłuchania wzajemnych argumentów.

W tym celu można zorganizować 5 stolików i zainicjować rozmowę w pięciu różnych obszarach tematycznych: “Skutki negatywne i pozytywne projektu ustawy dla: 1) uczniów, 2) rodziców, 3) nauczycieli, 4) dyrektorów szkół, 5) społeczności lokalnej.” Do każdego stolika przydzielony jest jeden moderator, który nie zmienia miejsca i sporządza notatki z toczącej się przy jego stoliku rozmowy (najlepiej na tablecie lub laptopie). Uczestnicy dyskusji po określonym czasie zmieniają stoliki tak, żeby każda osoba miała możliwość wzięcia udziału w rozmowie na każdy z pięciu tematów. Po przejściu pełnego cyklu moderatorzy prezentują na forum wyniki rozmów przy ich stolikach. 

Po przeprowadzeniu konsultacji dla rodziców rada rodziców wydaje opinię pozytywną lub negatywną na temat projektu ustawy „o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw” druk senacki nr 860, zwany lex Czarnek. Do opinii może być dołączone uzasadnienie.

Przekazanie wyników konsultacji: To czynność niewymagająca i bardzo prosta. Po zakończonych konsultacjach i wydaniu przez radę rodziców przedmiotowej opinii, prosimy rady rodziców o niezwłoczne przesłanie wyników poprzez krótki formularz zainstalowany na stronie Wolna Szkoła, podając nazwę szkoły, adres, zaznaczając pole “opinia” (pozytywna lub negatywna) oraz dodając plik pdf z przedmiotową opinią rady rodziców. Przesłane wyniki będą widoczne na mapie konsultacji “Zdecydują rodzice” 

–> Link do formularza: https://www.wolnaszkola.org/form/

–> Link do mapy konsultacji dla rodziców “Zdecydują rodzice”:  https://wolnaszkola.org/mapa/

 

DLACZEGO TO JEST WAŻNE?

Procedowana w parlamencie ustawa zwana lex Czarnek, nad którą aktualnie pracuje Senat, niesie głębokie zmiany wkraczające w sferę wolności i praw obywateli, w szczególności prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (Art. 48 Konstytucji RP). Ustawa wyznacza też nowe zadania szkolnym radom rodziców. A ponieważ tryb procedowania ustawy, jako projektu poselskiego, wykluczył czynnik społeczny z konsultacji, chcemy stworzyć Państwu taką możliwość. Rodzice mają do tego prawo. Wyniki tych konsultacji powinny być podstawą decyzji, które niebawem będą podejmować parlamentarzyści i prezydent Andrzej Duda.

Projektowane w lex Czarnek zmiany zakładają, że rada rodziców za każdym razem przed wydaniem opinii w sprawie podjęcia przez stowarzyszenie lub inną organizację działań edukacyjnych w szkole, musi przeprowadzić z rodzicami wszystkich uczniów w szkole konsultacje.

Konsultacje, do których Państwa dziś zapraszamy, będą więc okazją do wyrażenia przez rodziców swojej opinii w sprawie projektu ustawy, a jednocześnie będą „próbą generalną” pozwalającą wyobrazić sobie, jakie nowe zadania staną przed Radami Rodziców po wejściu ustawy w życie.

____________________

 

Załączniki i odnośniki (materiały pomocnicze):

 

 1. Informator – Publiczne konsultacje społeczne
 2. W skrócie: o zmianach we współpracy szkół z organizacjami oraz w edukacji domowej
 3. Projekt ustawy (druk senacki nr 860)
 4. Wyciąg z projektu ustawy druk senacki nr 860 dotyczący art. 86 ustawy Prawo oświatowe
 5. Link do Ankiety opinii na temat projektu “LexCzarnek
 6. Wzór zawiadomienia rodziców o konsultacjach “Zdecydują rodzice”
 7. Mapa szkół, w których rodzice uczestniczyli w konsultacjach “Zdecydują rodzice”
 8. Formularz dla rady rodziców do przesłania – opinia po konsultacji “Zdecydują rodzice”
 9. Grafiki do pobrania

____________________

Organizatorzy konsultacji społecznych koalicji Wolna Szkoła:

 

Akcja Demokracja

Babka od histy
Edukacja w Działaniu
Fundacja Boldare

Fundacja Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych

Fundacja Dzieci Mają Głos

Fundacja Droga Wolna

Fundacja Dzika

Fundacja Edukacja Demokratyczna Horyzont

Fundacja Edukacja Przygodowa

Fundacja FLOW

Fundacja Liberté!

Fundacja Muzeum Historii Kobiet

Fundacja na rzecz Praw Ucznia

Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK

Fundacja Obywatel Dziecko

Fundacja ParoKrok

Fundacja “Przestrzeń dla edukacji”

Fundacja Rodzice Mają Głos

Fundacja RÓWNIE

Fundacja Varia Posnania
Grupa Unschoolingowa Miejsce

ISKRA inicjatywa obywatelska 

Koalicja SOS dla Edukacji

Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych

Kreatywni w Edukacji

Kogutorium

Komitet Obrony Demokracji
NIE dla chaosu w szkole

No Bell Szkoła Podstawowa

Obywatele dla Edukacji

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Pracownia Sąsiedzka

Protest z Wykrzyknikiem

Radomianie dla Demokracji

Ranking Szkół Przyjaznych LGBTQ+

Rodzice dla klimatu

Ruch społeczny “Obywatele dla edukacji”

Szkoła Demokratyczna Grajfka 

Stowarzyszenie Adwokackie “Defensor Iuris”

Stowarzyszenie dO!PAmina Lab

Stowarzyszenie Kongres Kobiet

Stowarzyszenie Prawem w Bezprawie

Stowarzyszenie Strefa Tworzenia 

Stowarzyszenie Umarłych Statutów

Szkoła bohaterek i bohaterów
Wolna Szkoła Dzika

Wolna Szkoła Razem